Regulamin

Regulamin

Regulamin Studia Tańca i Akrobatyki „Gracja”

§1 Postanowienia ogólne
Podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca i Akrobatyki „Gracja” w Krośnie zwanym dalej ST „Gracja” jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi.
Uczestnikami zajęć organizowanych przez ST „Gracja” mogą być jedynie osoby, które wypełniły Deklarację uczestnictwa, przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną stałą miesięczną opłatę członkowską.
Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć.
Przed wejściem na salę taneczną uczestnik obowiązany jest do zmiany obuwia. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na salę osobom w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby:
a) której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne;
b) która spóźniła się na zajęcia omijając w ten sposób istotną ich część, a przystąpienie do ćwiczeń może grozić zdrowiu uczestnika, w szczególności poprzez zwiększenie ryzyka wystąpienia kontuzji;
c) naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu.
Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia po wykluczeniu z zajęć pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.
Zaleca się indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. ST „Gracja” nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy ST „Gracja”.
Uczestnicy powinni poinformować instruktora ST „Gracja” o kradzieży niezwłocznie po spostrzeżeniu, że miała ona miejsce. Każdorazowy przypadek kradzieży ST „Gracja” zgłosi właściwym organom państwowym.
W ST „Gracja” zabrania się:
— przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora; przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora;
— wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku;
— wnoszenia oraz konsumpcji na sali tanecznej jedzenia i ciepłych napojów;
— palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub spożywania narkotyków;
— filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora ST „Gracja”
Osoby przebywające na terenie Studia Tańca zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, zachowania czystości oraz poszanowania mienia ST „Gracja” i innych uczestników zajęć.
Osoby oczekujące na zajęcia oraz ich rodzice /prawni opiekunowie/ przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając porządku w ST Gracja”.
Odpowiedzialność finansową za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego przedstawiciel ustawowy.
Liczba uczestników na sali jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy na sali, zajęcia zostaną zamknięte. O zamknięciu zajęć decyduje instruktor.
W przypadkach losowych, choroby lub niedyspozycji instruktora, Studio Tańca ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.
W sytuacjach zbyt małej liczby uczestników obecnych na zajęciach ST Gracja ma prawo odwołać zajęcia. ST „Gracja” ma prawo do zmiany grafiku zajęć w nowym semestrze.
W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a powodujących w dłuższym czasie nieobecność na zajęciach, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z instruktorem.
Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka.
Wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć w materiałach promocyjnych szkoły tańca może nastąpić tylko pod warunkiem podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku przez uczestnika zajęć lub w przypadku osoby niepełnoletniej prawnego opiekuna.

§2 Grupy zamknięte/turniejowe
Uczestnikami zajęć grup zamkniętych mogą być wyłącznie osoby wskazane przez instruktora.
Uczestnicy zajęć grup zamkniętych zobowiązani są do uiszczania stałej opłaty miesięcznej.
Wszystkie opłaty związane z wyjazdem na turniej tańca, w szczególności opłaty za strój, buty, start w zawodach, ubezpieczenie pokrywa uczestnik lub jego opiekun prawny.
Projekty strojów tanecznych uczestników wszystkich grup zamkniętych obowiązkowo muszą zyskać akceptację instruktora. Uczestnicy mogą zgłaszać propozycje strojów jednak ostateczna decyzja co do jego wyboru należy do instruktora.
Wyznaczeni przez instruktorów uczestnicy zajęć grup zamkniętych zobowiązani są do brania udziału w turniejach i pokazach wybranych przez instruktora po wcześniejszym ustaleniu z opiekunem prawnym.

§3 System płatności
Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie opłaty miesięcznej do 10 dnia każdego miesiąca.
Opłaty należy dokonać w formie gotówkowej lub przelewem na konto ST „Gracja” – nr konta 18 8642 1083 2002 8308 2089 0001
Na wniosek osoby zainteresowanej, Studio Tańca „Gracja” wystawia Fakturę.

§4 Zwroty
Zwrot opłaty jest możliwy:
a). w razie rozwiązania kursu przez ST Gracja;
b). w razie zmian w grafiku.
Zwroty dokonywane są na podstawie dowodu opłaty. Uczestnik, któremu zwrot przysługuje, może go odebrać w gotówce osobiście u instruktora prowadzącego kurs.
Zaliczenie opłaty za niewykorzystane zajęcia na poczet innych zajęć jest możliwe również w przypadku minimum dwutygodniowej choroby uczestnika, pod warunkiem, że:
— uczestnik niezwłocznie powiadomi telefonicznie lub mailowo Szkołę Tańca o chorobie;
— bezpośrednio po ustaniu choroby uczestnik prześle mailowo lub złoży osobiście w Recepcji podanie do Szkoły Tańca o zaliczenie niewykorzystanej opłaty na poczet innych zajęć.

§5 Postanowienia końcowe
Wykupując opłatę miesięczną uczestnik zobowiązuje sie do przestrzegania Regulaminu Płatności Studia Tańca „Gracja”.
Z ważnych przyczyn Studio Tańca „Gracja” zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika oraz do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie i jej przyczynach Szkoła Tańca umieści informację na stronie internetowej. Zmiana Cennika lub Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania na w/w stronie internetowej. Uczestnik może, nie wyrażając zgody na zmianę Cennika lub Regulaminu, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dokonuje się bądź w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego na adres Studia Tańca, bądź drogą mailową na adres: andrzejorszulak@o2.pl